کنوانسیون جهانی حقوق معلولان

شاید در جریان باشید که روز دهم فرودین امسال کنوانسیون جهانی معلولان که به تصویب سازمان ملل متحد رسیده برای امضای کشورهای عضو در محل این سازمان گشوده شد…متاسفانه کشور ما روز اول به امضای آن مبادرت نکرد که به همین مناسبت مطلبی نوشتم که دیروز د رصفحه ” با معلولین ” روزنامه اطلاعات منتشر شد… متن آنرا د راینجا و صفحه را به شکل پی.دی.اف در اینجا می توانید دریافت کنید….

کنوانسیون جهانی حقوق معلولان

شاید در جریان باشید که روز دهم فرودین امسال کنوانسیون جهانی معلولان که به تصویب سازمان ملل متحد رسیده برای امضای کشورهای عضو در محل این سازمان گشوده شد…متاسفانه کشور ما روز اول به امضای آن مبادرت نکرد که به همین مناسبت مطلبی نوشتم که دیروز د رصفحه ” با معلولین ” روزنامه اطلاعات منتشر شدمتن آنرا د راینجا و صفحه را به شکل پی.دی.اف در اینجا می توانید دریافت کنید….