مطالب تازه در روزنامه ها …

هفته گذشته دو مطلب در روزنامه ها داشتم. روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت یادداشتی در روزنامه ” امتیاز ” تحت عنوان ” شخصیت های ملی، قهرمان بازیهای کامپیوتری” به چاپ رساندم که می توانید در اینجا آن را ببنیید و در سالگرد قانون جامع حقوق معلولان هم نکاتی کوتاه در مورد پنج ساله شدن قانون ارائه کردم که در سایت همشهری و از این آدرس در دسترس است…

مناسبت های ماه می …

پیش از این هم د رمورد چند ماه، مناسبت های مهم را از سایت اسکاپ برایتان نقل کرده بودم. این ماه می برای خودش داستان دیگری دارد و مناست هایش هم زیاد است و هم مهم. لیست زیر آنها را یاد آوری می کند… سه مورد آخر مناسبت های سال ۲۰۰۹ است.