روز معلم ….

 

درس معلم ار بود زمزمه محبتی   جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را

 دستبوس تمام معلم های عزیزم هستم…آنها که در قید حیات نیستند از جمله اولین معلمانم- پدر و مادرم- خداوند رحمتشان کند و آنان که هستند خداوند بر توفیق شان بیافزاید…….