نقاشی پرتره از پادشاه یک چشم و یک پا …

در ایمیلی که یکی از دوستان فرستادند نکته جالبی وجود داشت که گفتم آن را با دوستان تسهیم کنم…البته ممکن است برداشت ها متفاوت باشد و این خود می تواند باعث رشد شود:

پادشاهی بود که فقط یک چشم و یک پا داشت. پادشاه به تمام نقاشان قلمرو خود دستور داد تا یک پرتره زیبا از او نقاشی کنند. اما هیچکدام نتوانستند؛ زیرا آنان معتقد بودند چگونه می‌توانند با وجود نقص در یک چشم و یک پای پادشاه، نقاشی زیبایی از او بکشند؟

سرانجام یکی از نقاشان گفت که می‌تواند این کار را انجام دهد و یک تصویر کلاسیک از پادشاه نقاشی کرد. نقاشی او فوق‌العاده بود و همه را غافلگیر کرد. او شاه را در حالتی نقاشی کرد که یک شکار را مورد هدف قرار داده بود؛ نشانه‌گیری با یک چشم بسته و یک پای خم شده.

چرا ما نتوانیم از دیگران چنین تصاویری نقاشی کنیم؛ پنهان کردن نقاط ضعف و برجسته ساختن نقاط قوت آنان….

« کارگاه آموزشی تخصصی حقوق افراد توانخواه (دارای معلولیت)»

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران « کارگاه آموزشی تخصصی حقوق افراد توانخواه (دارای معلولیت)» از منظر موازین بین المللی،اندیشه  اسلامی و نظام حقوقی ایران را برگزار می کند: علاقمندان به شرکت برای ملاحظه جزئیات به سایت کمسیون حقوق بشر اسلامی، فراخوان کارگاه مراجعه نمایند.