سناریویی از پیش تعیین شده؟؟!!

چندی پیش از معاونت پژوهشی دانشگاه خواستند که از میان اعضای هیات علمی سه نفر به عنوان اعضای شورایعالی مرکز تحقیقات توانبخشی معرفی کنیم. با مشورت رئیس دانشکده سه نفر از جمله خود ایشان را معرفی نمودیم. خبر رسید که یکی از اعضای هیات موسس اعتراضی داشته اند که پیگیری های شان در نهایت به صدور حکمی برای ایشان منجر شد که به عنوان چهارمین عضو شورایعالی منصوب شدند. این در حالی است که آئین نامه مربوطه تنها سه عضو را پیش بینی کرده و اشاره ای به عضو بیشتر ندارد. امروز اولین جلسه شورایعالی مرکز تشکیل شد. گزارشی از مرکز و برنامه ها ارائه کردم و مورد تایید آقایان قرار گرفت. جلسه وارد دستور انتخاب رئیس که شد آن عضو اضافه شده سخنانی در گلایه از مرکز و من بیان کرد و خود را کاندید ریاست مرکز نمود…نتیجه هم که گویا از پیش مشخص شده بود!!!…خوشبختانه از امروز مسئولیت مرکز با من نیست… اما انسان انتظار دارد شجاعت بیشتری از افراد ببیند و اگر قادر به کار کردن با کسی نیستند صراحتا بیان کنند نه اینکه سناریویی بنویسیم و خلاف آئین نامه عمل کنیم و بگوییم اگر بخواهیم خلاف کردن هم مشکلی ندارد…البته چون همیشه به این وجیزه بسنده کنم که اهل پاسخگویی به این گونه حرف ها و سخنان نبوده و نیستم و اگر پرونده آقایان مدعی باز شود خود حکایت مفصلی خواهد بود که جمع ببینید برای مرکز چه کرده اند و چه امتیازی از امتیازات مکتسبه مرکز از ایشان بوده است….