برای آخرین ساعات سال ۹۳

آخرین ساعات سال ۹۳ را می گذرانیم. سالی پر فراز و نشیب که احتمالا همه به گونه ای تجربه کرده ایم… شادی هایی را دیدیم و در غم از دست دادن عزیزانی نشستیم.. شکست هایی داشتم که با موفقیت هایی هم همراه شدیم…نیازهایی را برطرف کردیم و نیازهایی همچنان باقی ماند…بخش هایی از مسیر را رفتیم و گام هایی باقی مانده است..این متن زندگی همه ماست در همه دوران ها…مهم این است که از این تجربه زیسته درس بیاموزیم و نیازی نداشته باشیم راه رفته را دوباره طی کنیم. درس آموزی از گذشته سنتی نیکوست که متاسفانه بسیاری از اوقات به فراموشی می سپاریم. این که گفته می شود آزموده را آزمودن خطاست، اشاره صریحی است که این مسیر را بارها شاهد بوده ایم اما درس نگرفته ایم… امیدوارم همه ما در سال ۹۴ در این زمینه آگاهانه تر قدم بردازیم و مسیرهای رفته را بار دیگر نپیماییم…برای همه دوستان آرزوی بهترین را در سال چدید دارم و نوروز را به حضور همه تبریک می گویم…