مباحث درسی 

 

در اين قسمت تلاش خواهد شد با ذکر مثال های گوناگون زمینه ای برای درک بهتر مطالب درسی فراهم شود.

  مثال اول    اهداف کلی

 •  تعیین میزان تغییر موقت آستانه شنوایی با استفاده از دامنه TEOA  در افرادی با شنوایی هنجار.
 •  تعیین میزان اختلالات گفتار و زبان در دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس شهرستان لنجان در سال1381
 •  مشخص کردن عوامل موثر بر شکل گیری یا عدم بو جود آمدن زخم بستر در بیماران بستری در بیمارستان های شهر اصفهان
 •  تعییین رابطه بین سن تثبیت برتری جانبی و سطح هوش کودکان 2-6 سال
 •  تعیین تاثیر بکارگیری توام ارتوز و تحریک الکتریکی کارکردی ( FES )بر پارامترهای راه رفتن و شاخص فیزیولوژیک ( PCI )در افراد مبتلابه پاراپلژی
 •  بررسی اثرات دو شیوه مختلف کاردرمانی در درمان پس از جراحی تاندونهای فلکسوری

  مثال دوم                        اهداف جزئی یا اختصاصی

عنوان تحقیق: بررسی میزان آگاهی جانبازان استفاده کننده از وسایل کمکی و اعضاء مصنوعی در مورد این وسایل

 • هدف کلی : تعیین میزان آگاهی جانبازان استفاده کننده از وسایل کمکی و اعضاء مصنوعی در مورد این وسایل.
 • اهداف جزئی: تعیین مشخصات جمعیت شناسی جامعه مورد مطالعه.
 •                   : تعیین مشخصات ارتوپدی فنی در مورد جامعه مورد مطالعه.
 •                   : تعیین میزان نمرات آگاهی جانبازان مورد مطالعه.
 •                   : تعیین رابطه بین نمرات آگاهی و متغیرهای جمعیت شناسی و ارتوپدی فنی.

مثال سوم                 اهداف جزئی یا اختصاصی

عنوان تحقیق: بررسی عوامل موثر بر ایجاد یا عدم شکل گیری زخم تبر در مبتلایان به ضایعات نخاعی.

 • هدف کلی: تعیین عوامل موثر بر ایجاد یا عدم شکل گیری زخم تبر در     مبتلایان به ضایعات نخاعی.

 • اهداف جزئی: تعیین متغیرهای جمعیت شناسی در جامعه مورد مطالعه.

 •                   : تعیین مشخصات ضایعه در جامعه مورد مطالعه.

 •                   : مشخص میزان رابطه بین متغیرهای ضایعه و متغیرهای جمعیت شناسی.


  مثال جهارم                  الگوی ویژه برای تنظیم اهداف

عنوان تحقیق:بررسی عوامل موثربراستفاده کم از کلینیکهای دانشکده علوم توانبخشی.

 • هدف کلی: تعیین عوامل موثر بر استفاده کم از کلینیکهای دانشکده علوم توانبخشی.
 • اهداف جزئی:
 • مشخص نمودن الگوی استفاده از کلینیکهای دانشکده علوم توانبخشی. ( ارزش کمی )
 • تعیین تغییرات احتمالی در میزان استفاده از کلینیک ها بر حسب فصل ، نوع کلینیک و... .  ( روشنگری مسئله)
 • تعیین عواملی که در هنگام ارائه خدمات باعث جذب یا دفع بیماران می شود. ( علل احتمالی)
 • مشخص کردن عوامل اجتماعی اقتصادی و فرهنگی موثر بر حضور بیماران. ( علل احتمالی)
 • تهیه رهنمودهایی بر اساس نتایج مطالعه برای بهبود وضعیت مراجعه به کلینیک ها. ( هدف کاربردی در مورد نحوه بکارگیری نتایج)

 

 

 

 دعوت به همکاری

استاد ارجمند ، دوست عزيز دانشجو و دانش پژوه

مباحثی که در اينجا به نظر شما رسيده است جسارت هائی از دانشجوئی است که صرفا بخاطر آغاز حرکتی نوين در مسير پرشتاب فنآوری های نو در ايران و در حوزه علوم توانبخشی بدان دست يازيده است. بديهی است با نقاط ضعف و کاستی هائی همراه است که نظرات ، انتقادها و پيشنهادات ارزنده شما می تواند راهگشای آن به مسير مطلوب و صحيح باشد. بنابراين تقاضا دارد با نظر لطف خود ، من را در ادامه اين راه ياری نمائيد. آنچه شما ارائه خواهيد نمود در صورت تمايل خودتان با نام و آدرس شما در صفحه ويژه ای  قرار خواهد گرفت . اميدوارم بزودی با استفاده از مقالات و مطالب ارسالی شما اين مبحث به يکی از فراگيرترين کلاسهای " روش تحقيق الکترونيک " در ايران مبدل شود.خوشحال خواهم شد چنانچه بتوانم از نظر ها ، پيشنهاد ها ، پرسش ها و مقالات شما در اين قسمت استفاده نمايم . موضوعات زير برای بحث و پژوهش پيشنهاد می شوند:

 •    مشکل توانبخشی در کشور چيست؟

 •    مهمترين مسائل معلولين کدامند؟

 •    چرا تحقيق در مورد مسائل ناتوانی مهم است؟

   چنانچه پرسش ، نظر و يا پيشنهادي داريد ، برايم بنويسيد. پيشاپيش از نظر ها و پيشنهادات شما سپاسگزاري مي کنم. 

 کدام يک از موارد زير را مي خواهيد بفرستيد؟

پرسش مشکل پيشنهاد تقدير

 موضوع

 مطلب خود را در فضاي زير بنويسيد:

 لطفا نحوه تماس با خود را مشخص کنيد:

  نام

E-mail

تلفن

فاکس

لطفا" در مورد اين موضوع د راسرع وقت پاسخ دهيد.

 امروز

سرفصل های درس

مقدمه
 انتخاب موضوع
مرور بررسی های قبلی
بيان مسئله تحقيق
 اهداف تحقيق
فرضيه يا سوالات مهم
تعريف مفاهيم ومتغيرها
مقياس اندازه گيری
جامعه مورد مطالعه
جمع آوری اطلاعات
  تجزيه و تحليل دادها
برنامه ريزی اجرا
ملاحظات اخلاقی
محدوديت های پژوهش
گزارش نويسی

 

پيوندهای داخلی

مرکزملی تحقيقات علوم پزشکی
مركز اطلاعات و مدارك علمي
بانک اطلاعات توانبخشی ايران
 مقالات علوم پزشکی ايران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
وبگاه توانبخشی ایران
 
 
 
 

 

پيوندهای خارجی

Google
Medline
Medscape
Google Scholar
Free Medical Journals
 
 
 
 
 

 

پيوست ها

مثال های درس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کليه حقوق محفوظ ومتعلق  به دکتر محمد کمالی است .نقل مطلب از کلاس روش تحقيق صرفا با ذکر نام و نشاني کامل سايت و نويسنده مجاز می باشد .