مباحث درسی 

   

بيان مساله تحقيق

دراين قسمت شما با نحوه بيان و يا توين مسئله تحقيق آشنا می شويد.وظيفه محقق در اين قسمت ارائه مطالبی است تا بدان وسيله گروه آموزشی ويا پژوهشی تصميم گيرنده جهت پذيرش موضوع تحقيق را متقاعد سازد که موضوع انتخاب شده از اهميت و کفايت لازم برای انجام تحقيق برخورداراست.

شما در پيان اين درس بايد قادر باشيد :

 • چرا بيان مسئله تحقيق مهم است.

 • دربيان مسئله تحقيق چه موضوعاتی بايد مطرح شوند؟

 • نحوه نوشتن " بيان مسئله تحقيق " جگونه است.؟

  درس بعدی


 
 •   بدنبال پيدا کردن مساله و تدوين پرسش تحقيق لازم است تا به شکلی جزيي تر در مورد مساله وخصوصيات آن و مشکلات ناشی از وجود آن در جامعه اظهار نظر کرد. اين بيانات بايد براساس دانستنی های موجود در منابع علمی نسبت به مساله شکل داده شود.هرچه استناد ها به منابع در اين قسمت بيشتر صورت پذيرد ، پذيرش سهل تر برای تحقيق را نزد تصميم گيرندگان به دنبال خواهد داشت.

 • توصيه می شود تا قبل از نوشتن اين قسمت ، اقدام به تجزيه و تحليۀ مساله کرد. با اين کار نسبت به متغيرهای تاثير گذار بر آن به خوبی آشنا شده و از آنها به هنگام نوشتن می توان استفاده نمود. برای اين کار می توان یکي از روش های موجود را بکاربست. متداولترين روش ها برای تجزيه و تحليل مساله عبارتند از:

 •  شبكه علیت  (مثال)

 •  نمودار استخوان ماهي  (مثال)

 •  نمودارشش كلمه اي( که؟  ،کي؟ ،کجا؟ ، چگونه؟ ،چي؟ ،چرا؟)(مثال)

 • برای بيان مساله تحقيق بايد به نكات زير توجه نمود و سعی کرد تا به شيوه ای مناسب  موارد زير در متن آورده شود:

 •  اطلاعات زمينه اي در مورد موضوع مورد مطالعه

 • توصيف دقيق مسأله  

 •  نحوه بروز يا وقوع

 •  وسعت و شدت مساله و عوارض ناشی از آن در جامعه

 •  عوامل دخيل در بروز مسأله

 •  نحوه برخورد فعلي با مساله

 •  آنچه درمورد راه حل مساله می انديشيد

 •  فوايد پژوهش و نتايجي  که از حل مشكل انتظار مي رود

درس بعدی

 

تمرین کلاسی

 - مساله تحقيق انتخابی خود را با يکی از روش ها تجزيه و تحليل نماييد و سپس آن را بيان کنيد.

 دعوت به همکاری

استاد ارجمند ، دوست عزيز دانشجو و دانش پژوه

مباحثی که در اينجا به نظر شما رسيده است جسارت هائی از دانشجوئی است که صرفا بخاطر آغاز حرکتی نوين در مسير پرشتاب فنآوری های نو در ايران و در حوزه علوم توانبخشی بدان دست يازيده است. بديهی است با نقاط ضعف و کاستی هائی همراه است که نظرات ، انتقادها و پيشنهادات ارزنده شما می تواند راهگشای آن به مسير مطلوب و صحيح باشد. بنابراين تقاضا دارد با نظر لطف خود ، من را در ادامه اين راه ياری نمائيد. آنچه شما ارائه خواهيد نمود در صورت تمايل خودتان با نام و آدرس شما در صفحه ويژه ای  قرار خواهد گرفت . اميدوارم بزودی با استفاده از مقالات و مطالب ارسالی شما اين مبحث به يکی از فراگيرترين کلاسهای " روش تحقيق الکترونيک " در ايران مبدل شود.خوشحال خواهم شد چنانچه بتوانم از نظر ها ، پيشنهاد ها ، پرسش ها و مقالات شما در اين قسمت استفاده نمايم . موضوعات زير برای بحث و پژوهش پيشنهاد می شوند:

 •    مشکل توانبخشی در کشور چيست؟

 •    مهمترين مسائل معلولين کدامند؟

 •    چرا تحقيق در مورد مسائل ناتوانی مهم است؟

   چنانچه پرسش ، نظر و يا پيشنهادي داريد ، برايم بنويسيد. پيشاپيش از نظر ها و پيشنهادات شما سپاسگزاري مي کنم. 

 کدام يک از موارد زير را مي خواهيد بفرستيد؟

پرسش مشکل پيشنهاد تقدير

 موضوع

 مطلب خود را در فضاي زير بنويسيد:

 لطفا نحوه تماس با خود را مشخص کنيد:

  نام

E-mail

تلفن

فاکس

لطفا" در مورد اين موضوع د راسرع وقت پاسخ دهيد.

 

امروز

سرفصل های درس

مقدمه
 انتخاب موضوع
مرور بررسی های قبلی
بيان مسئله تحقيق
 اهداف تحقيق
فرضيه يا سوالات مهم
تعريف مفاهيم ومتغيرها
مقياس اندازه گيری
جامعه مورد مطالعه
جمع آوری اطلاعات
  تجزيه و تحليل دادها
برنامه ريزی اجرا
ملاحظات اخلاقی
محدوديت های پژوهش
گزارش نويسی

 

پيوندهای داخلی

مرکزملی تحقيقات علوم پزشکی
مركز اطلاعات و مدارك علمي
بانک اطلاعات توانبخشی ايران
 مقالات علوم پزشکی ايران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
وبگاه توانبخشی ایران
 
 
 
 

 

پيوندهای خارجی

Google
Medline
Medscape
Google Scholar
Free Medical Journals
 
 
 
 
 

 

پيوست ها

مثال های درس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کليه حقوق محفوظ ومتعلق  به دکتر محمد کمالی است .نقل مطلب از کلاس روش تحقيق صرفا با ذکر نام و نشاني کامل سايت و نويسنده مجاز می باشد .