مباحث درسی 

بسم الله الرحمن الرحيم

مدت زيادی بود در فکر ارائه درس روش تحقيق با تاکيد بر علوم توانبخشی بودم.فرصت اندک و مشغله های گوناگون اين امکان را از من گرفته بود.اينک که اين فرصت فراهم شده است با سپاس از خداوند متعال و تشکر از همه دوستان کار را آغاز می کنم به اميد اينکه بتوانم برای عزيزان دانشجو وساير دوستان فرصتی را فراهم نمايم تا هر زمان که بخواهند با دسترسی به اين کلاس از آن بهره بگيرند.بديهی است همواره آماده شنيدن راهنمائی ها ، انتقادات و پيشنهادات شما هستم. در ادامه اين قسمت توضيحاتی مختصر درمورد آنچه در اين دروس می خوانيم ارائه می گردد

مقدمه

 • برای شما فرصتی فراهم خواهد شد تا به سوالات خود درمورد يک مسئله به صورت علمی بيانديشيد.

 • در این درس شما با نحوه تهیه و تدوین طرح تحقق آشنا خواهید شد.

 • روش علمی برای تحقيق وانواع و ويژگی های آنرا را فراخواهيد گرفت.

 • آغاز تحقيق از کجاست؟

تعيين موضوع تحقيق
 • هدف از انتخاب موضوع چیست؟

 • منابع برای انتخاب موضوع کدامند؟

 • شرايط لازم برای انتخاب موضوع چيست؟

 • ويژگی های يک عنوان خوب کدامند؟

بيان مسئله تحقيق
 • چرا بيان مسئله تحقيق مهم است.

 • دربيان مسئله تحقيق چه موضوعاتی بايد مطرح شوند؟

 • نحوه نوشتن " بيان مسئله تحقيق " جگونه است.؟

اهداف تحقيق

 • تعريف هدف و تقسيم بندی انواع آن را بيان کنيد.

 • فوايد و خصوصيات اهداف رامشخص نمائيد.

 • نحوه بيان اهداف را شرح دهيد.

 • برای موضوع تحقيق انتخابی خود هدف اصلی و اهداف جزئی را بنويسيد.

فرضيه يا سوالات مهم
 • تعريف فرضيه ، انواع آن و حصوصيات يک فرضيه خوب

 • فرضيه هاچگونه روابط بين متغيرها رابيان می کنند؟

 • سوالات مهم در کجا مطرح می شوند؟

 • ويژگی ها و نحوه بيان سوالات مهم چگونه است؟

تعريف مفاهيم و متغير ها

 • چرا تعريف مفاهيم و متغير ها مهم است؟

 • تعريف شرح و عملی مفاهيم ومتغيرها چگونه انجام می شوند؟

 • تعريف متغير و انواع آن

مقياس اندازه گيری
 • تعريف مقياس اندازه گيری و انواع مقياس ها

 • خصوصيات يک مقياس اندازه گيری خوب

 • سوالات مهم در کجا مطرح می شوند؟

 • ويژگی ها و نحوه بيان سوالات مهم چگونه است؟

جامعه مورد مطالعه

 • تعريف جامعه آماری ، واحد مورد مطالعه

 • چرا نمونه گيری می کنيم؟

 • نمونه معرف و ملاکها برای انتخاب نمونه کدامند؟

 • روش های نمونه گيری احتمالی و غير احتمالی چگونه انجام می شوند؟

روش های جمع آوری اطلاعات
 • رايج ترين روش ها برای جمع آوری اطلاعت کدامند ؟

 • محاسن ومعايب هريک از روش ها چيست؟

 • ويژگی ها و انواع متداول هريک از روش ها کدامند؟

روش های تجزيه وتحليل دادها

 • اطلاعات را چگونه طبقه بندی و به رايانه بسپاريم؟

 • متداول ترين روش های تجزيه وتحليل داده ها کدامند؟

 • انواع خطا ها در جمع آوری و تجز] وتحليل داده هاو روش های کاهش آن

 • حساسيت و اختصاصی بودن چيست وچگونه اندازه گيری می شوند؟

مرور بررسی های قبلی
 • دلايل اهميت مرور بر بررسی های قبلی چيست؟

 • چگونه بررسی های قبلی را مرور کنيم؟

 • نحوه بيان مرور بر بررسی های قبلی چگونه است؟

برنامه ريزی اجرا
 • مطالعه راهنما و پيش آزمون چگونه است؟

 • جدول گانت چگونه ترسيم می شود؟

 • چگونه فعاليت هارا سازماندهی کنيم؟

ملاحظات اخلاقی
 • اهميت ملاحظات اخلاقی در چيست؟

 • چگونه ملاحظات اخلاقی را در مراحلمختلف تحقيق بيابيم وبيان کنيم؟

محدوديت های تحقيق
 • آيا شناخت محدوديت های تحقيق پيش از انجام آن امکانپذير است؟

 • محدوديت هادرمراحل مختلف تحقيق کدامند؟

 • چگونه فعاليت هارا سازماندهی کنيم؟

گزارش نويسی 
 • چرا گزارش نويسی اهميت دارد؟

 • انواع روش های بيان گزارش تحقيق کدامند؟

 • نحوه نوشتن يک مقاله تحقيقی و پايان نامه تحصيلی چگونه است؟

 • نحوه بيان نقل قول ، زيرنويس ومنابع چگونه بايد باشد؟

درس بعدی

دعوت به همکاری

استاد ارجمند ، دوست عزيز دانشجو و دانش پژوه

مباحثی که در اينجا به نظر شما رسيده است جسارت هائی از دانشجوئی است که صرفا بخاطر آغاز حرکتی نوين در مسير پرشتاب فنآوری های نو در ايران و در حوزه علوم توانبخشی بدان دست يازيده است. بديهی است با نقاط ضعف و کاستی هائی همراه است که نظرات ، انتقادها و پيشنهادات ارزنده شما می تواند راهگشای آن به مسير مطلوب و صحيح باشد. بنابراين تقاضا دارد با نظر لطف خود ، من را در ادامه اين راه ياری نمائيد. آنچه شما ارائه خواهيد نمود در صورت تمايل خودتان با نام و آدرس شما در صفحه ويژه ای  قرار خواهد گرفت . اميدوارم بزودی با استفاده از مقالات و مطالب ارسالی شما اين مبحث به يکی از فراگيرترين کلاسهای " روش تحقيق الکترونيک " در ايران مبدل شود.خوشحال خواهم شد چنانچه بتوانم از نظر ها ، پيشنهاد ها ، پرسش ها و مقالات شما در اين قسمت استفاده نمايم . موضوعات زير برای بحث و پژوهش پيشنهاد می شوند:

 •    مشکل توانبخشی در کشور چيست؟

 •    مهمترين مسائل معلولين کدامند؟

 •    چرا تحقيق در مورد مسائل ناتوانی مهم است؟

 

   چنانچه پرسش ، نظر و يا پيشنهادي داريد ، برايم بنويسيد. پيشاپيش از نظر ها و پيشنهادات شما سپاسگزاري مي کنم. 

 کدام يک از موارد زير را مي خواهيد بفرستيد؟

پرسش مشکل پيشنهاد تقدير

 موضوع

 مطلب خود را در فضاي زير بنويسيد:

 لطفا نحوه تماس با خود را مشخص کنيد:

  نام

E-mail

تلفن

فاکس

لطفا" در مورد اين موضوع د راسرع وقت پاسخ دهيد.

 

 

کليه حقوق محفوظ ومتعلق  به دکتر محمد کمالی است .نقل مطلب از کلاس روش تحقيق صرفا با ذکر نام و نشاني کامل سايت و نويسنده مجاز می باشد .

 

سرفصل های درس

مقدمه

 انتخاب موضوع

مرور بررسی های قبلی
بيان مسئله تحقيق
 اهداف تحقيق
فرضيه يا سوالات مهم
تعريف مفاهيم ومتغيرها
مقياس اندازه گيری
جامعه مورد مطالعه
جمع آوری اطلاعات
  تجزيه و تحليل دادها
برنامه ريزی اجرا
ملاحظات اخلاقی
محدوديت های پژوهش
گزارش نويسی

 

پيوندهای داخلی

مرکزملی تحقيقات علوم پزشکی
مركز اطلاعات و مدارك علمي
بانک اطلاعات توانبخشی ايران
 مقالات علوم پزشکی ايران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
وبگاه توانبخشی ایران
 
 
 
 

 

پيوندهای خارجی

Google
Medline
Medscape
Google Scholar
Free Medical Journals
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

پيوست ها

مثال های درس