مصاحبه با مجله توانیاب …

موسسه رعد را پیش ازاین معرفی کرده ام و از بنیاد خیری که دوستان نیکوکار گذاشته اند و امروز بارور شده وثمرات فراوانی دارد، بارها گفته ام. مدتی است که به همت دوستان عزیز موسسه مجله توانیاب فعالیت خود را