فهرست مقالات علمی پژوهشی دکتر محمد کمالی

 

 

بررسی تأثیر تخریب ملانوسیت‌های گوشی بر عملکرد شنوایی و دهلیزی در بیماران مبتلا به ویتیلیگو

پروانه مهدی, امین آمالی, محمد حسین نیلفروش, معصومه روزبهانی, وحید مهدی زاده گیلانی, علیرضا کریمی یزدی, صمد رضایی خیابانلو, محمد کمالی

پژوهش در علوم توانبخشی/ سال ۸/ شماره ۵/ آذر و دی/ ۱۳۹۱

The effect of otic melanocytes destruction on the auditory and vestibular functions in vitiligo patients

Parvaneh Mahdi, Amin Amali, Mohammad Hosein Nilfroush, Masoumeh Rozbahani, Vahid Mehdizadeh Gilani, Alireza Karimi Yazdi, Samad Rezaei Khiyabanlo, Mohammad Kamali

Research in Rehabilitation Sciences, Vol. 8, No. 5, 2012


ساخت آزمون بازگویی داستان برای ارزیابی ساختار زبان در کودکان فارسی‏زبان

سلیمه جعفری، زهرا آقا‏رسولی، یحیی مدرسی، محمد کمالی

شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران،: ۱۳۹۱;۲۱(۳) : ۵۱-۶۱

 

Developing a story retelling test for the assessment of language structure in Persian-speaking children

Salimeh Jafari, Zahra Agharasouli, Yahya Modaresi, Mohammad Kamali

Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences. 2012; 21(3):51-61.


ارزیابی تکرارپذیری روش اندازه گیری کمی مهارت های ترسیمی دست

دکتر محمدعلی سنجری، نرگس مفتاحی، سعیده سیدمحسنی، مریم فیاضی، ارمغان محمودیان، قربان

تقی زاده، دکتر سهیل سوهانی و دکتر محمد کمالی

مجله علمی پژوهشی توانبخشی نوین  دانشکده توانبخشی  دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره ۶ شماره ۳ پاییز ۱۳۹۱

Repeatability assessment of quantified measurement method in hand drawing skills

Sanjari MA *, Meftahi N, Seyed Mohseni S, Fayazi M, Mahmoudian A, Taghizadeh GH, Sohani S, Kamali M

Journal of Modern Rehabilitation, ۲۰۱۲;۶(۳) : ۹-۹


بررسی تأثیر تمرینات توانبخشی بر همبستگی الگوهای زمانی در راه رفتن افراد با ضایعه لیگامان متقاطع قدامی

دکتر محمدعلی سنجری، دکتر علی اشرف جمشیدی ، خانم لیلا عباسی ، خانم سعیده سیدمحسنی ، دکتر محمد کمالی

فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، دوره ۱۳, شماره ۲ – ( ۱۳۹۱)

The effect of rehabilitation exercises on time series correlation in gait of anterior cruciate ligament deficient patients.

Sanjari M, Jamshidi A, Abbasi L, Seyed Mohseni S, Kamali M.

Quarterly Journal of Rehabilitation. 2012; 13 (2):61-67


نگرش دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی نسبت به همسالان دارای ناتوانی و عوامل مرتبط با آن

نسرین حبیبیان، محمد کمالی*، ملاحت اکبر فهیمی

مجله تخصصی پژوهش و سلامت دوره ۲، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۱

The attitudes of fifth level students’ elementary schools toward peers with disabilities and related factors.

Habibian N, *Kamali M, Akbarfahimi M.

Journal of Research and Health ۲۰۱۲; ۲(۲):۱۸۱-۱۹۰٫


اعتباریابی مقیاس مداخله خانواده- محور برای مادران با کودک دارای نیازهای ویژه

حمیده سلیمانی، محمد کمالی*،

فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی دوره ۱۳, شماره ۱ – ( ۱۳۹۱ )

Validation of the Family-Focused Intervention Scale (FFIS) for Mothers with Children with Special Needs

Soleimani H., * Kamali M.

Quarterly Journal of Rehabilitation. 2012; 13 (1):24-32


درک تجربه عدم اشتغال در افراد مبتلا به ضایعات نخاعی در روند برگشت به کار

فرهاد فاتحی، محمد کمالی

پژوهش در علوم توانبخشی/ سال ۸/ شماره ۲/ خرداد و تیر/ ۱۳۹۱

Perceived of experience of unemployment in people with spinal cord injury in process of return to work

Farhad Fatehi*, Mohammad Kamali

Research in Rehabilitation Sciences, Vol. 8, No. ۲, ۲۰۱۲


انتخاب فهرست برتر در آزمون بازشناسی لغات در افراد با شنوایی طبیعی

فرنوش جارالهی، مریم دلفی، سید علی اکبر طاهایی، یحیی مدرسی، محمد کمالی، میمنه جعفری

پژوهش در علوم توانبخشی/ سال ۸/ شماره ۲/ خرداد و تیر/ ۱۳۹۱

Selection of preeminent list in word recognition score test for adult with normal hearing

Farnush Jarolahi, Maryam Delphi, Sayed Aliakbar Tahaie, Yahya Modarresi, Mohammad Kamali, Meymaneh Jafari

Research in Rehabilitation Sciences, Vol. 8, No. ۲, ۲۰۱۲


ساخت و بررسی روایی و پایایی آزمون درک نوای گفتار

نرگس ترک لادانی، زهرا آقارسولی، حسن عشایری، بهروز محمودی بختیاری، محمد کمالی، سیده زهره ضیاءتبار احمدی

شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۱؛ دوره ۲۱، شماره ۱: صفحات ۶۹-۷۵

Development, validity and reliability of the speech prosody comprehension test

Narges Torke Ladan, Zahra Agharasouli, Hassan Ashayeri,  Behrouz Mahmoudi Bakhtiyari, Mohammad Kamali, Seyyede Zohreh Ziatabar Ahmadi

Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences 2011;21(1) : 69-75


بررسی تأثیر مدیریت جامع کیفیت (FOCUS PDCA) بر عملکرد بخش کاردرمانی دانشکده توان‌بخشی شیراز

سوگند تورانی, محمد کمالی, فرانک بهزادی, حسام‌الدین نوروزی

مجله پژوهش در توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دوره ۸، شماره ۱، ۱۳۹۱-

Investigation the effects of FOCUS-PDCA method on performance of Occupational therapy department in Shiraz (Iran) rehabilitation school

Sogand Tourany, Mohammad kamali, Faranak behzadi*, Hesam Noroozi

Research in Rehabilitation Sciences, Vol. 8, No. 1, 2012


مقایسۀ پاسخ منفی برانگیختۀ صوتی با زمان نهفتگی کوتاه با پتانسیل عضلانی برانگیختۀ دهلیزی در بزرگسالان کم‏شنوای عمیق

سیده نازنین حجاری ،  عبدالرضا شیبانی‏زاده ،  اکرم پوربخت ،  هما زرین‏کوب ،  محمد کمالی ، مریم رمضانی

شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۱؛ دوره ۲۱، شماره ۱: صفحات ۱۷-۲۵

Comparison acoustically evoked short latency negative response with vestibular evoked myogenic potential in adults with profound hearing loss

Seyede Nazanin Hajari ،  Abdolreza Sheibanizadeh ،  Akram Pourbakht ،  Homa Zarrinkoub ، Mohammad Kamali ،  Maryam Ramezani

Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences 2011;21(1) : 17-25


بررسی پاسخ‏های شنوایی ساقۀ مغز در کودکان تحت درمان با خانوادۀ دارویی سیس‏پلاتین

مهسا بخیت ،  اکرم پوربخت ،  معصومه روزبهانی ،  شهلا انصاری ،  محمد کمالی

شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۱؛ دوره ۲۱، شماره ۱: صفحات ۴۶-۵۳

[ Auditory brainstem responses in children treated with cisplatin ]

Mahsa Bakhit, Akram Pourbakht, Masoumeh Rouzbahani, Shahla Ansari, Mohammad Kamali

Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences 2011;21(1) : 46-53


ثبت پتانسیل‏های عضلانی برانگیخته دهلیزی چشمی در افراد هنجار بزرگسال

مریم رمضانی، عبدالرضا شیبانی‏زاده، اکرم پوربخت، هما زرین‏کوب، محمد کمالی، سیده نازنین حجاری

شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۱؛ دوره ۲۱، شماره ۲: صفحات ۴۲-۴۹

Ocular vestibular evoked myogenic potentials in normal-hearingadults

Maryam Ramezani, Abdoreza Sheibanizade , Akram Pourbakht , Homa Zarinkoub ,

Mohammad Kamali, Seyede Nazanin Hajari

Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences, 2012;21(2):42-49.

 


 

عوامل مرتبط با کیفیت زندگی سالمندان ساکن آسایشگاه‌های سالمندان شهر تهران در سال ۱۳۸۸

فاطمه حسنی ، محمد کمالی* ، ملاحت اکبرفهیمی ، کیوان دواتگران

مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. دوره ۱۸, شماره ۴،  زمستان ۱۳۹۰  ۳۲۰-۳۲۸

Factors affecting quality of life of the elderly in the residential homes of Tehran (2009).

Hasani F, Kamali M, Akbarfahimi M, Davatgaran K.

JBUMS. 2011; 18 (4) :320-328


تأثیر توجه انتخابی شنوایی بر مهار دگرطرفی گسیل‏های صوتی وابسته به فرکانس محرک گوش

سهیلا رستمی ،  اکرم پوربخت ، محمد کمالی ، بهرام جلایی

شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۰؛ دوره ۲۰، شماره ۲: صفحات ۶۳-۷۱

[ The effects of auditory selective attention on contralateral suppression of stimulus-frequency otoacoustic emissions ]

Soheila Rostami ،  Akram Pourbakht ، Mohammad Kamali ،  Bahram Jalaee

Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences 2011;20(2) : 63-71


بررسی تأثیر سن بر حدت زمانی گفتار در سالمندان

زهرا جعفری، شقایق امیدوار، فاطمه جعفرلو، محمد کمالی

فصلنامه تازه های علوم شناختی، سال ۱۳ ، شماره ۳، پاییز۱۳۹۰

The Effect of Age on Speech Temporal Resolution among Elderly People

Zahra Jafari, Shaghayegh Omidvar, Fatemeh Jafarlou, Mohammad Kamali

Advances in Cognitive Science, Vol. 13, No. 3, 2011


بررسی حد افتراق شدت به‏دنبال کاربرد تک‏گوشی سمعک

مهنّا جوانبخت ،  نریمان رهبر ، محمد کمالی

شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۰؛ دوره ۲۰، شماره ۲: صفحات ۱-۱۰

Difference limen for intensity following monaural use of hearing aid

Mohanna Javanbakht ،  Nariman Rahbar ، Mohammad Kamali

Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences 2011;20(2) : 1-10


محاسبه پایداری دینامیک راه رفتن در افراد با ضایعه لیگامان صلیبی قدامی و ارزیابی تأثیر تمرینات اغتشاشی

محمدعلی سنجری ، علی اشرف جمشیدی *، سعیده سیدمحسنی ، لیلا عباسی و محمد کمالی

فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، ۱۳۹۰; ۱۲ (۴) :۸-۱۳

Computing dynamic stability of gait for the assessment of the effect of perturbation training of anterior cruciate ligament deficient patients ُ

Sanjari,  Mohammad Ali. Jamshidi, Ali Ashraf. Seyed Mohseni, Saeedeh, Abbasi, Leila., Kamali, Mohammad,

Quarterly Journal of Rehabilitation, 2012; 12 (4): 8-13


تبیین تجربه دسترسی به خدمات بهداشتی: یک مطالعه کیفی

فاطمه رجعتی،  محمد کمالی، سرور پرویزی

مجله اپیدمیولوژی ایران  ۱۳۹۰;۷(۲) : ۱۷-۲۴

 

Public Health Customers’ Experiences of Health Accessibility: A Phenomenological Study

Rajati F, Kamali M, Parvizy S, Rajati M

Iranian Journal of Epidemiology, 2011;7(2) : 17-24


آزمون تکرار جمله برای بررسی ساختار دستور زبان کودکان فارسی‏زبان

فاطمه حسناتی ،  زهرا آقارسولی ،  بهروز محمودی بختیاری ، محمد کمالی

شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۰؛ دوره ۲۰، ، شماره ۱: صفحات ۵۴-۶۳

Sentence repetition test for measurement of grammatical development in Farsi speaking children

Fatemeh Hasanati, Zahra Agharasouli, Behrouz Mahmoudi Bakhtiyari, Mohammad Kamali

Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences 2011;20(1) : 73-81


اثر اسپیلنت قابل تنظیم مچ دست برکاهش اسپاستیسیته عضلات اندام‌فوقانی بیماران به دنبال سکته مغزی

الهه توتونچی *، محمدعلی جوانشیر ، ملاحت اکبرفهیمی ، دکتر محمد کمالی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. ۱۳۹۰; ۱۳ (۱) :۲۳-۲۸

Effect of adjustable wrist hand splint on upper limb spasticity in post stroke patients.

Tutunchi E , Javanshir MA , Akbar-Fahimi M , Kamali M .

J Gorgan Uni Med Sci. 2011; 13 (1) :23-28

 


بررسی مقایسه‏ای توجه شنیداری در دانش‏آموزان مبتلا به اختلال یادگیری و عادی ۹-۷ ساله

فرشته امیریانی ،  علی‏اکبر طاهایی ،  محمد کمالی

شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۰؛ دوره ۲۰، ، شماره ۱: صفحات ۵۴-۶۳

 

Comparative evaluation of auditory attention in 7 to 9 year old learning disabled students

Fereshteh Amiriani1 – Ali akbar Tahaei1 – Mohammad Kamali

Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences 2011;20(1) : 54-63


بررسی ارتباط میان رضایت‏مندی از خدمات شنوایی‏شناسی و سطح اضطراب والدین کودکان کم‏شنوا

سیده ریحانه امینی ـ محمد کمالی* ـ حسن عشایری ـ فرنوش جاراللهی

شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۰؛ دوره ۲۰، ، شماره ۱: صفحات ۲۶-۳۵

[ Audiology service satisfaction and level of anxiety in parents with hearing-impaired children ]

Seyedeh Reyhaneh Amini – Mohammad Kamali – Hassan Ashayeri- Farnoush Jarollahi

Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences 2011;20(1):26-35.


بررسی الکتروفیزیولوژیک و رفتاری شنوایی کودکان مبتلا به دایپلژی اسپاستیک

نیما رضازاده، مهدی اکبری، محسن احدی، حسین کریمی، فرانک علی‏آبادی، محمد کمالی

شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۰؛ دوره ۲۰، ، شماره ۱: صفحات ۱-۸

Electrophysiologic and behavioral assessment of hearing status

in children with spastic diplegia

Nima Rezazade, Mehdi Akbari, Mohsen Ahadi, Hossein Karimi, Faranak AliAbadi, Mohammad Kamali

Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences 2011;20(1):1-8.


ارزیابی میزان تاثیر بریس‌های میلواکی و توراکولومبوساکرال بر روی حس خویشتن بینی و رضایت از درمان نوجوانان دارای اسکولیوز ایدیوپاتیک با استفاده از پرسشنامه SRS-22.

کامیاب مجتبی، بابایی طاهر، گنجویان محمد صالح، کمالی محمد.

طب جانباز. ۱۳۸۹; ۳ (۲) :۲۴-۳۲

determination the influence of treatment by Milwaukee and Thoracolumbosacral orthoses on self-image and satisfaction with management of adolescents idiopathic scoliosis by the use of SRS-22 questionnaire.

kamyab M, Babaee T, Ganjavian M, Kamali M.

IJWPH. 2011; 3 (2) :24-32


مقایسه کیفیت زندگی در افراد قطع عضو بالای زانوی یکطرفه تروماتیک در دو نوع پروتز با مفصل زانوی هوشمند و مکانیکی ساده بر اساس پرسشنامه

محمد کمالی * و مجید عدلی

مجله طب جانباز،  ۱۳۸۹; ۳ (۹) :۱۷-۲۳

A comparison on quality of life in unilateral transfemoral amputees who use either intelligent or simple mechanical knee joint.

Kamali Mohammad, Adli Majid

Iranian Journal of War and Public Health, 2010; ۳ (۹) :۱۷-۲۳


ثبت دگرسویی آستانه‌های پاسخ پایدار شنوایی
مسلم شعبانی، بهرام جلایی، محمد کمالی
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۹؛ دوره ۱۷، اردیبهشت، شماره ۷۱: صفحات ۶۶-۷۸

 

Contralateral Recording of Auditory Steady State Responses Thresholds
M Sha’bani, B Jalaii, M Kamali
Journal of Iran University of Medical Sciences ۲۰۱۰;۱۷(۷۱): ۶۶-۷۸


بررسی ارتباط تعهد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان بیمارستان روانپزشکی شهید بهشتی کرمان

محمد کمالی، علی سلطانی نژاد،‌سوگند تورانی

دو ماهنامه تحقیقات علوم پزشکی زاهدان )طبیب شرق(،‌ دوره ۱۲(۱).


تأثیر کفی طبی بر میزان مصرف انرژی افراد دونده دارای صافی کف پا

فرزاد فرمانی, محمد صادقی, حسن سعیدی, محمد کمالی, بهشید فرهمند

مجله فصلنامه دانش و تندرستی، ۱۳۸۹دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، ؛ دوره ۵، بهار، شماره ۱: صفحات ۳۶-۴۰

The Effect of Foot Orthoses on Energy Consumption in Runners with Flat Feet

Farzad Farmani, Mohammad Sadeghi*, Hasan Saeedi, Mohammad Kamali, Behshid Farahmand

Knowledge & Health 2010;5(1):36-40


دسترسی به امکانات جامعه، بخشی از نیازهای احساس شده افراد دارای ناتوانی برای تحقق آن ها

رویا قاسم زاده، محمد کمالی، علی چابک، مسعود فلاحی خشکناب، سحر قنبری

فصلنامه رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، بهار ۱۳۸۹، سال دهم، شماره مسلسل ۳۶

Right to access to the public facilities as a felt need of person with disability,

Roya Ghasemzadeh, Mohamamd Kamali, Ali Chabok, Masoud Falahi Khashknab, Sahar Ghanbari

Social Welfare Queerly, University oof Social Welfare and Rehabilitation, Vol 10, Spring 2010


تأثیرات ثبت دگرسویی بر آستانه های پاسخ شنوایی پایدار (ASSR) در افراد بزرگسال با شنوایی هنجار

مسلم شعبانی ، بهرام جلایی، دکتر محمد کمالی 
طب جنوب، دانشگاع علوم پزشکی بوشهر، ۱۳۸۹، دوره سیزدهم، بهار، شماره ۱، صفحات ۱-۱۵

 

The influences of contralateral recording on auditory steady-state response (ASSR) thresholds in normal hearing adults

M. Shabani, B. Jalaie, M. Kamali

Iranian South Medical Journal, Bushehr University of Medical Sciences, ISMJ, Vol 13, No. 1, March 2010:15-1


مشاهدات اولیه مقایسه تأثیر جملات ساده و پیچیده بر میزان ناروانی گفتار کودکان لکنتی و غیرلکنتی فارسی زبان ۶-۴ ساله در تکلیف تقلید جملات

فاطمه حارث آبادی, شیدا پولادی, بهروز محمودی بختیاری, محمد کمالی

مجله پژوهش در توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دوره ۶، شماره ۱، ۱۳۸۹-

The effects of imitating complex and simple sentences on speech dysfluency rates among stuttering and non- stuttering Farsi-speaking children with the age range of 4-6 years: some initial observations

Sogand Fateme Haresabadi, Sheyda Pooladi, Behruz Mahmudi Bakhtiyari, Mohammad Kamali

Research in Rehabilitation Sciences, Vol. 6, No. 1, 2010


اثر دو نوع ارتز neoprene palumbo و Geno direxa stable بر درد و سطح فعالیت‌های فیزیکی روزمره افراد مبتلا به سندرم درد مفصل پتلوفمورال

مجید شرفی، محمد صادق قاسمی، محمد کمالی، حسن سعیدی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، ۱۳۸۹؛ دوره ۱۲، بهار، شماره ۱: صفحات ۲۰-۲۶

 

Effects of Neoprene palumbo and Geno direxa stable orthoses on pain and daily activities of patients with Patello Femoral Pain Syndrome

Sharafi M, Ghasemi MS, Kamali M, Saeedi H

Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2010;12(1): 20-2


بررسی اثر طول گفته بر میزان ناروانی گفتار کودکان لکنتی و غیرلکنتی فارسی زبان

فاطمه حارث آبادی، شیدا پولادی، بهروز محمودی بختیاری، محمد کمالی

شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۹؛ دوره ۱۹، ، شماره ۱: صفحات ۸۶-۹۳

 

Effect evaluation of utterance length on speech dysfluency in stuttering and nonstuttering Persian-speaker children

Fateme Haresabadi, Sheyda Puladi, Behrouz Mahmoudi Bakhtiyari, Mohammad Kamali

Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences 2010;19(1): 86-93


تأثیر پیچیدگی نحوی بر میزان ناروانی گفتار کودکان لکنتی و غیرلکنتی فارسی زبان در گفتار خودانگیخته

فاطمه حارث‌آبادی، شیدا پولادی، بهروز محمودی‌بختیاری، محمد کمالی

کومش، مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ۱۳۸۹؛ دوره ۱۱، بهار، شماره ۳: صفحات ۱۷۸-۱۸۳

Effects of the syntactic complexity on the amount of speech dysfluency of stuttering and nonstuttering Persian-speaker children in conversational speech

Fateme Haresabadi, Sheyda Pooladi, Behruz Mahmudi Bakhtiyari, Mohammad Kamali

Koomesh, Journal of Semnan University of Medical Sciences 2010;11(3): 178-183


تأثیر محرک­های ریتمیک- ملودیک بر مهارتهای ظریف انگشتی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک

حسن زیرکی زنگبار، حسن عشایری، محمد کمالی، فرانک علی آبادی

دانشور، مجله علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، ۱۳۸۸؛ دوره ۱۶، دی، شماره ۸۴: صفحات ۵۲-۶۰

The Effect of Rhythmic-Melodic Stimulants on Fine Finger Dexterities of Spastic Cerebral Palsied Children

Hassan Zeeraki Zangbar, Hassan Ashayeri, Muhammad Kamali, Faranak Aliabadi

Daneshvar, Scientific-research Journal of Shahed University ۲۰۱۰;۱۶(۸۴): ۵۲-۶۰


بررسی تأثیر بریس‌های پیشگیری‌کننده زانو بر عملکرد افراد ورزشکار

نیوشا مرتضی، اسماعیل ابراهیمی، وحید عبداله، علی‌اشرف جمشیدی، محمد کمالی

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۸؛ دوره ۱۶، تابستان، شماره ۶۳: صفحات ۱۳۷-۱۴۶

The Effects of Prophylactic Knee Braces on Athletes’ Performance

N. Morteza, E. Ebrahimi Takamjani, V. Abdollah, A. A. Jamshidi, M. Kamali

Journal of Iran University of Medical Sciences 2009;16(63): 137-146

 


تعیین توان انگیزشى مشاغل حوزه توانبخشى در مراکز بهزیستى استان تهران بر اساس شاخص انگیزش بالقوه ى مشاغل

سمانه پورهادی، *محمد کمالی، نادر خالصی، ملاحت اکبرفهیمی

مدیریت سلامت، ۱۳۸۸؛ دوره ۱۲، پاییز، شماره ۳۷: صفحات ۵۷-۶۴

 

Determining Motivating Power of Rehabilitation Area Jobs at Welfare (Behzisti) Centers in Tehran Province, based on Motivating Potential Score; Iran

Poorhadi S., Kamali M., Khalesi N., Akbarfahimi M.

Journal of Health Management 2009;12(37): 57-64


عملکرد روانی‌گفتار در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد

مونا ابراهیمی پور، سعید شاه بیگی، محمدصادق جنابی، یونس امیری، محمد کمالی

فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران، ۲۰۰۸؛ دوره ۷، Spring – Summer، شماره ۲۱-۲۲: صفحات ۱۳۸-۱۴۲

Verbal fluency performance in patients with multiple sclerosis

mona ebrahimi pour, saeed shahbeigi, mohammad sadegh jenabi, unes amiri, ءohammad kamali

Iranian Journal of Neurology 2008;7(21-22): 138-142


بررسی توزیع فشار کف پا در افراد بزرگسال سالم هنگام ایستادن و راه‌رفتن

زهرا صفایی‌پور، اسماعیل ابراهیمی، حسن سعیدی، محمد کمالی

فصلنامه پژوهشی توانبخشی، ۱۳۸۸؛ دوره ۱۰، تابستان، شماره ۲: صفحات ۸-۱۵

Investigation of Dynamic Plantar Pressure Distribution in Healthy Adults during Standing and Walking

Zahra Safaaeepoor, Ismael Ebrahimi, Hasan Saeedi, Mohammad Kamali

Journal of Rehabilitation 2009;10(2): 8-15


بررسی ارتباط وضعیت شناختی با میزان استقلال در فعالیت‌های روزمره زندگی در افراد راست دست مبتلا به سکته‌مغزی

شادی اکبری، نرگس شفارودی، ملاحت اکبرفهیمی، حسن عشایری، محمد کمالی

فصلنامه پژوهشی توانبخشی، ۱۳۸۸؛ دوره ۱۰، تابستان، شماره ۲: صفحات ۵۰-۵۶


مقایسه مشکلات تعادلی در بیماری پارکینسون ایدیوپاتیک با افراد سالم توسط ویدئونیستاگموگرافی

رضا حسین آبادی، عبدالرضا شیبانی زاده، غلامعلی شهیدی، آرش غلامیپور، محمد کمالی

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، ۱۳۸۸؛ دوره ۱۱، فروردین و اردیبهشت، شماره ۱: صفحات ۳۶-۴۰

 

Comparison of Equilibrium Deficits in Idiopathic Parkinson’s Disease with Normal Subjects Using Videonystagmography

R. Hosseinabadi, A.R. Sheibanizadeh, Gh. Shahidi

Journal of Babol University of Medical Sciences 2009;11(1): 36-40


سفری همراه والدین کودکان ناتوان: از تشخیص تا تطابق
مهین رپیس دانا، مهدی طباطبایی نیا، محمد کمالی، نرگس شفارودی
فصلنامه پژوهشی توانبخشی، ۱۳۸۸؛ دوره ۱۰، بهار، شماره ۱: صفحات ۴۲-۵۱

Mahin Raeesdana, Mahdi Tabatabaeenia, Mohammad Kamali, Narges Shafaroodi
Journal of Rehabilitation ۲۰۰۹;۱۰(۱): ۴۲-۵۱


ساختار سازه ای واکه های زبان فارسی در دانش آموزان ۷ تا ۹ ساله عادی و مبتلا به افت شنوایی متوسط و شدید شهر اصفهان
فرانک صالحی، اکبر بهرامی، جمشید پورقریب، فرهاد ترابی نژاد، محمد کمالی
شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۷؛ دوره ۱۷، ، شماره ۲: صفحات ۴۲-۵۲

The Persian vowel formants in normal, moderate and severe hearing impaired students age 7-9 years in Isfahan
Faranak Salehi, Akbar Bahrami, Jamshid pourgharib, Farhad Torabinezhad, Mohammad Kamali
Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences ۲۰۰۸;۱۷(۲): ۴۲-۵۲


شناسایی مناطق مرده حلزونی در کودکان کم شنوا با استفاده از آزمون نویز یکسان ساز آستانه ها
محسن احدی، مینا میلانی، سعید ملایری، محمد کمالی
شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۷؛ دوره ۱۷، ، شماره ۱: صفحات ۲۹-۳۷

Identifying cochlear dead regions in hearing impaired children with the threshold equalizing noise test
Mohsen Ahadi, Mina Milani, Saeed Malayeri, Mohammad Kamali
Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences ۲۰۰۸;۱۷(۱): ۲۹-۳۷


اثرات فشار خون بالا بر کیفیت زندگی سالمندان عضو فرهنگسرای سالمند شهر تهران.

مهناز آهنگری *، دکتر محمد کمالی، دکتر منوچهر ارجمند حسابی.

فصلنامه علمی پژوهشی سالمند. دوره ۳ شماره ۷ – ( بهار ۱۳۸۷ ). ۲۶-۳۲


بررسی تأثیر حرکات اصلاحی بر اتساع قفسه سینه در دختران کیفوتیک ۱۵  ۱۱ ساله
یحیی سخنگویی، اسماعیل ابراهیمی، مهیار صلواتی، محمدرضا کیهانی، محمد کمالی
فصلنامه پژوهشی توانبخشی، ۱۳۸۷؛ دوره ۹، بهار، شماره ۱: صفحات ۳۳-۳۶

 

Effect of Corrective Exercises on Chest Expansion in kyphotic Girls, Aged 11-15
Sokhanguei Y., Ebrahimi I., Salavati M., Keyhani M., Kamali M.
Journal of Rehabilitation ۲۰۰۸;۹(۱): ۳۳-۳۶


مقایسه آستانه های پاسخ های پایدار شنوایی و تن خالص در افراد با شنوایی هنجار و افراد دچار کم شنوایی حسی- عصبی ملایم و متوسط
صادق جعفرزاده، بهرام جلایی، محمد کمالی
شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۷؛ دوره ۱۷، ، شماره ۱: صفحات ۵۳-۶۲

A comparison of thresholds in auditory steady – state response with pure tone audiometry in subjects with normal hearing and those with mild and moderate sensorineural hearing loss
Sadegh Jafarzadeh, Bahram Jalaie, Mohammad Kamali
Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences ۲۰۰۸;۱۷(۱): ۵۳-۶۲


بررسی مقایسه ای پارامترهای ساکادیک توسط ویدئونیستاگموگرافی در بیماران پارکینسون ایدیوپاتیک و افراد هنجار

رضا حسین آبادی، عبدالرضا شیبانی زاده، غلامعلی شهیدی، آرش غلامیپور، محمد کمالی
شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۷؛ دوره ۱۷، ، شماره ۱: صفحات ۳۸-۴۵

 

Survey of saccadic parameters using videonystagmography in patients with idiopathic Parkinson’s disease and normal subjects
Reza Hosseinabadi, Abdorreza Sheibanizadeh, Gholamali Shahidi, Arash Gholamipur, Mohammad Kamali
Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences ۲۰۰۸;۱۷(۱): ۳۸-۴۵


ساختار سازه‌ای هر ۱ از واکه‌های زبان فارسی در دانش‌آموزان ۱۵ تا ۱۸ ساله عادی و مبتلا به افت شنوایی متوسط و شدید شهر اصفهان در مقطع دبیرستان.

اکبر بهرامی، جمشید پورقریب، فرهاد ترابی‌نژاد، محمد کمالی، فرانک صالحی.

مجله پژوهش در علوم توانبخشی. دوره ۳ شماره ۲ (۱۳۸۶(


تهیه و تعیین پایایی و روایی فهرستی از واژگان زبان فارسی برای دستگاه SNORS.

نگین مرادی، جمشید پورقریب، فرهاد ترابی نژاد، محمد کمالی، مجید سلطانی.

مجله پژوهش در علوم توانبخشی. دوره ۳ شماره ۱ (۱۳۸۶(


بررسی تأثیر بی‌حسی انتخابی موقتی همراه با بازآموزی حسی برروی بهبود حساسیت‌پذیری دست بعد از ترمیم اعصاب مدیان/ اولنار

رقیه حسن‌زاده، لاله لاجوردی، احمدرضا روفیگری، محمد کمالی

مجله پژوهش در علوم توانبخشی. دوره ۳ شماره ۲ (۱۳۸۶(


تعیین میزان تأثیر استرپ‌های اینفراپاتلار و چوپات در قدرت و دامنه حرکتی زانو در بیماران مبتلا به سندرم درد قدامی زانو

مسعود رفیعائی، حسن سعیدی، اسماعیل ابراهیمی، محمد کمالی

مجله پژوهش در علوم توانبخشی. دوره ۳ شماره ۲ (۱۳۸۶(


مقایسه مشخصه های پتانسیل های عضلانی برانگیخته از دهلیز با استفاده از محرک‏های کلیک و تن برست ۵۰۰ هرتز در افراد هنجار بزرگسال
نیما رضازاده، معصومه روزبهانی، مهدی اکبری، محمد کمالی، مهین صدایی
شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۶؛ دوره ۱۶، ، شماره ۲: صفحات ۸-۱۵

 

Comparison of short tone burst-evoked and click-evoked vestibular myogenic potentials in healthy adults
Nima Rezazadeh, Massoumeh Rouzbahani, Mehdi Akbari, Mohammad Kamali, Mahin Sedaie
Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences ۲۰۰۸;۱۶(۲): ۸-۱۵


ساخت و ارزشیابی آزمون فارسی شناسایی جملات ساختگی و بررسی آن در افراد هنجار

نریمان رهبر، محمد کمالی، جمشید پورقریب، اکرم کثیری
شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۵؛ دوره ۱۵، ، شماره ۱: صفحات ۲۷-۳۱

Development and evaluation a Farsi language version of synthetic sentence identification test in normal individuals
Nariman Rahbar, Mohammad Kamali, Jamshid Pourgharib, Akram Kasiri
Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences ۲۰۰۶;۱۵(۱): ۲۷-۳۱


کیفیت زندگی در سالمندان عضو کانون های فرهنگسرای سالمندان شهر تهران.

مهناز آهنگری ، دکتر محمد کمالی، دکتر منوچهر ارجمند حسابی.

فصلنامه علمی پژوهشی سالمند. دوره ۲ شماره ۳ – ( بهار ۱۳۸۶ ).۱۸۲-۱۸۹


تعیین موج منفی ناهمخوان با استفاده از محرک تن در محدوده سنی ۴ تا ۹ سال
سیدعلی اکبر طاهایی، سمر ربانی، محمد کمالی
شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۵؛ دوره ۱۵، ، شماره ۱: صفحات ۱-۵

Determination of mismatch negativity in 4 to 9-Year-old children by tonal stimulation
Seyyed Ali Akbar Tahaei, Samar Rabbani, Mohammad Kamali
Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences ۲۰۰۶;۱۵(۱): ۱-۵


مقایسه توجه انتخابی شنیداری و توجه تقسیم شده شنیداری در بیماران مبتلا به سکته مغزی با افرادسالم
حسین طالبی، سید علی اکبر طاهایی، محمد اکبری، محمد کمالی
فصلنامه پژوهشی توانبخشی، ۱۳۸۶؛ دوره ۸، بهار، شماره ۲۸: صفحات ۱۷-۲۴

The Comparison of Auditory Selective Attention and Auditory Divided Attention between Patients with Cerebrovascular Accident and Normal Cases
Talebi H., Tahaei A.A., Akbari M., Kamali M.
JOURNAL OF REHABILITATION ۲۰۰۷;۸(۲۸): ۱۷-۲۴, Farsi versions of competing sentence test and dichotic digits test


مقایسه تأثیر ۳ نوع موسیقی (کلاسیک خارجی، سنتی ایرانی و پاپ) روی سلولهای ایمنی مبتلایان به رینیت آلرژیک
علیرضا سالک مقدم، صبا عرشی، حسن عشایری، محمد کمالی، غلامرضا آزادی
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، ۱۳۸۶؛ دوره ۱، بهار، شماره ۱: صفحات ۵۵-۶۲

Comparison of the Effects of Three Music (Western Classic, Traditional Persian, and Pop) on the Immune Cells of Patients with Allergic Rhinitis
A. R. Salek Moghaddam, S Arshi, H. Ashayeri, M Kamali, Gh Azadi
JOURNAL OF QOM UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES ۲۰۰۷;۱(۱): ۵۵-۶۲


آموزش در خانواده، راهبرد اصلی توانبخشی مبتنی بر جامعه در ایران
پیمان سلامتی، فرید ابوالحسنی، بتول شریعتی، محمد کمالی
فصلنامه پژوهشی توانبخشی، ۱۳۸۵؛ دوره ۷، پاییز، شماره ۲۶: صفحات ۲۰-۲۵

Home Based Training; Main Strategy of Cormmunity Based Rehabilitation in Iran
Salamati P., Abolhasani F., Shariati B., Kamali M.
JOURNAL OF REHABILITATION ۲۰۰۶;۷(۲۶): ۲۰-۲۵


بررسی اثر سابقه سل بر ناباروری زنانه در مراجعه کنندگان به مرکز درمان ناباروری رویان
بابک عشرتی، کوروش هولاکویی نایینی، محمد کمالی، جعفر حسن زاده، مهرداد برهانی، فرشاد پورملک، فهیمه کشفی
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره آورد دانش)، ۱۳۸۵؛ دوره ۹، تابستان، شماره ۳۵: صفحات ۴۶-۴۰

The effect of previous history of Tuberculosis on female infertility in Rooyan Institute of Infertility patients
Eshrati B, Houlakooei K, Kamali M, Hassan Zadeh J, Borhani M, Poor Malek F, Kashfi F
Arak Medical University Journal (Rahavard Danesh) ۲۰۰۶;۹(۳۵): ۴۶-۴۰


بررسی اپیدمیولوژیک علل ناباروری در بیماران مراجعه کننده به پژوهشکده رویان
محمد کمالی، فهیمه کشفی، احمدرضا باغستانی، حسین کاشانی، شهرام توجهی، الهام امیرچقماقی
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز، ۱۳۸۵؛ دوره ۲۸، بهار، شماره ۱: صفحات ۱۰۵-۱۰۳

The epidemiologic survey on causes of infertility in patients referred to Royan Institute
Kamali M, Kashfi F, Baghestani AR, Kashani H, Tavajohi Sh, Amir Chaghmaghi E
MEDICAL JOURNAL OF TABRIZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES & HEALTH SERVICES ۲۰۰۶;۲۸(۱): ۱۰۵-۱۰۳


جایگاه توانبخشی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

کمالی محمد.

فصلنانه حقوق تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی ، سال اول ،شماره ۲و۳ ، تابستان و پائیز ۱۳۸۴- صص ۳۷-۵۰


مقایسه سودمندی سمعک های قابل برنامه ریزی و دیجیتالی با استفاده از پرسشنامه خود ارزیاب APHAB

فرزانه ودودفام، محمد کمالی، زهرا جعفری، محمدرضا کیهانی
مجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران، ۱۳۸۴؛ دوره ۱۷، پاییز، شماره ۴۱: صفحات ۱۳۴-۱۲۹

 

Comparison of programmable and digital hearing aids benefit with using APHAB questionnaire
Vadoud Fam F, Kamali M, Jafari Z, Keyhani MR
THE IRANIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY ۲۰۰۵;۱۷(۴۱): ۱۳۴-۱۲۹


حقوق بشر  وناتوانی( معلولیت)

محمد کمالی

فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، سال سوم شماره ۱۱، تابستان ۱۳۸۳، صص۴۱-۵۵


بررسی نحوه ارائه خدمات توانبخشی به آسیب دیدگان زلزله گیلان و فارس

کمالی محمد، ارجمند حسابی منوچهر، مرادی

فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، سال ۳ شماره ۱۳، زمستان ۱۳۸۳ ، صص ۱۴۷-۱۶۱


تاثیر کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی بر وضعیت بدنی دانش آموزان.

کمالی محمد.

فصلنامه پیام توانبخشی ، بررسی سال اول شماره اول ، بهار و تابستان ۱۳۸۲ ، صص۳۵-۴۰


مروری بر حقوق کودکان دارای معلولیت

کمالی محمد، ایران فریبا.

فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، سال دوم شماره ۷، بهار ۱۳۸۲، صص ۹۳-۱۱۰


شیوع ناباروری و کم باروری، تهران، ۱۳۸۰
مجتبی صداقت سیاهکل، مرضیه نجومی، محمد کمالی، شهرام توجهی، فهیمه کشفی
مجله دانشکده پزشکی تهران، ۱۳۸۲؛ دوره ۶۱، ، شماره ۵: صفحات ۳۷۶-۳۷۱

 

The prevalence of infertility and subfertility in Tehran
Sedaghat Siahkal M, Nojoomi M, Kamali M, Tavajohi Sh, Kashfi F
THE JOURNAL OF TEHRAN FACULTY OF MEDICINE ۲۰۰۳;۶۱(۵): ۳۷۶-۳۷۱


بررسی ارتباط روش پیشنهادی Kiessling با روش های R-NAL و POGO II و Lybarger در تعیین بهره سمعک

کامران حیدری طاهری، یونس لطفی، عبدالله موسوی، فیروز آزردگان، محمد کمالی
شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۰؛ دوره ، بهار و تابستان، شماره ۱۵-۱۶: صفحات ۲۲-۱۸

 

Relationship between Kiessling’s procedure and R-NAL, POGO II and Lybarger procedures in determining gain of hearing aid

Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences ۲۰۰۱;(۱۵-۱۶): ۲۲-۱۸


تعیین توزیع فراوانی کم شنوایی ها در دانش آموزان (۱۲-۷ سال) دبستان های دولتی نیشابور، مقطع تحصیلی ۷۷-۱۳۷۶
جلال شاهزاده، عبدالله موسوی، محمد کمالی، محمدرضا کیهانی
شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۸؛ دوره ، پاییز و زمستان، شماره ۱۳-۱۴: صفحات ۲۳-۲۰

 

Frequency distribution of hearing disorders among the student of public elementary school in Neishaboor

Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences ۱۹۹۹;(۱۳-۱۴): ۲۳-۲۰


کاربرد بالینی روش های پیش بینی شنوایی توسط رفلکس صوتی در طرح های غربالگری شنوایی کودکان
فرنوش جارالهی، محمد کمالی، عبدالله موسوی، کاظم محمد
شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۷؛ دوره ، بهار و تابستان، شماره ۷-۸: صفحات ۱۳-۷

Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences ۱۹۹۸;(۷-۸): ۱۳-۷


تاثیر تابش لیزر کم توان هلیوم نئون بر التیام نقص استخوانی جزیی در تیبیای خرگوش
سیامک بشردوست، محمد بیات، اسماعیل ابراهیمی، محمدعلی حسینیان، فیروز آزردگان، محمد کمالی، افسانه آذری
فیض، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان، ۱۳۷۷؛ دوره ۲، پاییز، شماره ۷: صفحات ۱۵-۹

Effect of low power Helium-Neon Laser radiation on healing of minor bone deformation of rabbits Tibia
Bashardoust S, Bayat M, Ebrahimi E, Hosseinian M, Azardgan F, Kamali M, Azari A
FEYZ, KASHAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES & HEALTH SERVICES ۱۹۹۸;۲(۷): ۱۵-۹

 

5 دیدگاه در “مقالات فارسی(پژوهشی)

 • ۱۳۹۲-۰۹-۰۱ در۱۲:۵۰ ب.ظ
  پیوند یکتا

  با عرض سلام خدمت شما استاد گرامی . اینجانب دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه اصفهان هستم . طی انجام یکه تحقیق، نیازمند آزمون مهارتهای دیداری حرکتی TVPS-R شدم . با توجه به تعاریفی که از شما شنیده ام و خوانده ام ،حدس زدم که در صورت دارا بودن این آزمون، آن را ایمیل خواهید کرد . پیشاپیش از همکاری تان سپاسگزارم.

  پاسخ
 • ۱۳۹۲-۰۹-۱۵ در۴:۱۶ ب.ظ
  پیوند یکتا

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما
  دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی هسنم نیازمند پرسشنامه کیفیت زندگی توسط قاسم زاده که ۵۳ ماده دارد شده ام لطف می کنید اگر در دسترس دارید واسم ایمیل کنید
  تشکر

  پاسخ
 • ۱۳۹۳-۱۰-۱۵ در۱۰:۳۶ ب.ظ
  پیوند یکتا

  سلام مشروح مقالات در کجا قابل دسترسی و مطالعه اند

  پاسخ
  • دکتر محمد کمالی
   ۱۳۹۳-۱۰-۱۶ در۶:۵۷ ب.ظ
   پیوند یکتا

   سلام… با کلیلک روی برخی مقالات امکان دسترسی به متن مقاله امکان پذیر خواهد بود…

   پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *