14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 32 2 1

 •  

  بسمه تعالي

   حضور کود ک معلول در خانواده - قسمت هفتم

  کودک ناشنوا - قسمت دوم

      دکتر محمد کمالی

    در قسمت ششم  درباره اهميت شنوايي در رشد و تكامل كودك سخن گفتيم و از همين رو توجه به مسأله شنوايي كودك و فروم تشخيص كم شنوايي و ناشنوايي در سنين آغازين زندگي را يادآور شديم تا بدين صورت با شروع سريع و به موقع برنامه هاي زبان آموزي، درمان و توانبخشي موجبات حضور فعال و مؤثر كودك را در زندگي آينده فراهم نماييم.

     والدين محترم بايد توجه داشته باشند كه نقص شنوايي مي تواند تأثيرات مخربي بر رشد و تكامل كودك داشته باشد. برخي از مهمترين اين تأثيرات عبارتند از : تأثير بر رشد گفتار و زبان، نقص شنوايي باعث خواهد شد كه كودك كلمات ادا شده را درك نكرده و بدين شكل حافظه شنيداري وي خالي از لغات مورد نياز گردد. در اين ميان توجه كودك تنها به مفاهيم عيني خواهد بود و در درك مفاهيم انتزاعي با مشكل بسيار جدي روبرو خواهد شد. اين امر همچنين بر نحوه تلفظ كلمات و توليد گفتار، كاربرد دستور زبان و نحوه تركيب افعال، اسم ها، ضماير و تأثير منفي خواهد گذارد. نقص شنوايي همچنين امكان ايجاد درجاتي از عقب ماندگي ذهني در كودك را دارد. در برخي موارد ديده شده است كه نقص شنوايي كودك بر محيط خانواده تأثير منفي و نامطلوب گذارده و بر بهداشت رواني كودك و نوجوان ناشنوا و والدين مؤثر بوده است.

     چنانچه به مواردي كه در بالا ذكر شد توجه كافي نگردد ممكن است كودك و خانواده با عوارض مختلفي در طول زندگي روبرو شوند كه مهمترين آنها عبارتند از اضطراب، عدم اعتماد به نفس، گوشه گيري و افسردگي، سوءظن هاي شديد و حساسيت بالا، ترس از محيط، احساس بي ارزش بودن و از همه مهمتر اختلال در برقراري روابط اجتماعي، توجه داشته باشيد كه اين عوارض نه تنها در كودك و نوجوان ناشنوا پديدار خواهد شد كه در برخي موارد والدين نيز ممكن است به درجاتي اين گونه عوارض را دارا شوند كه در بيشتر موارد به پنهان سازي ناتواني كودك و جداسازي او از محيط زندگي عادي منجر خواهد شد.

     البته اين نكته اساسي نبايد فراموش شود كه حتي با بيشترين ميزان افت شنوايي امكان تحصيل براي كودك وجود خواهد داشت. توجه به جدول زير مي تواند، اندازه اي در اين كمك كننده باشد.

     بر اساس آنچه نوع كم شنوايي كودك تعيين مي گردد مي توان به وي توصيه كرد كه از مدارس عادي يا و ويژه ناشنوايان استفاده كند. هر چند امروزه توصيه كلي به استفاده از مدارس عادي است ليكن توصيه زير هم مي تواند مدنظر والدين قرار گيرد. در صورت داشتن كم شنوايي شديد توصيه مي شود كودك ضمن انجام برنامه تربيت شنيداري به مدارس عادي برود. در مورد كم شنوايي شديد تا عميق هم در صورت عدم امكان استفاده از مدارس عادي از مدارس ويژه ناشنوايان استفاده شود ليكن در مورد كم شنوايي عميق به بالا توصيه به استفاده از مدارس ويژه كه عمدتأ در كتب درسي آنان نيز تجديد نظر شده است ، مي شود.    در زمينه استفاده از وسايل كمك شنوايي و توصيه هاي ديگري كه به والدين لازم است ارائه شود ، در قسمت هشتم سخن خواهيم گفت.                    

   

   قسمت هشتم

   

 

        بازگشت به صفه اصلی