14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 32 2 1

 •  

  بسمه تعالي

   حضور کود ک معلول در خانواده - قسمت نهم

  کودک ناشنوا - قسمت چهارم

      دکتر محمد کمالی 

   

     درقسمت قبل در مورد سمعك اطلاعات مختصري ارائه گرديد. با توجه به اهميت مسئله استفاده از سمعك با همكاري يكي از كارشناسان آموزش دانشكده علوم توانبخشي ، سركار خانم زهرا جعفري مطالب تكميلي در اين زمينه ارائه مي گردد باشد تا خانواده هاي محترم با عنايت و توجه بيشتري اين موضوع را دنبال نمايند.

     همانگونه كه گفته شد سمعك يك وسيله تقويت كننده صوتي است كه در مورد هر كودك كم شنوايي بايد ابتدا نياز به استفاده از آن را مشخص نمود. انتخاب و تجويز يك سمعك مناسب اولين قدم براي پي ريزي يك برنامه تخصصي كمك به كودك ناشنوا شامل مشاوره و آموزش والدين و انتخاب روش ارتباطي و آموزش كودك مي باشد. سن كودك و ميزان كم شنوايي دو عامل مهم و تعيين كننده در انتخاب سمعك هستند. كار سمعك ، تقويت بلندي صدا در فركانس هاي (زير و بمي هاي صدا) مختلف مي باشد و غالبأ فركانس بالا مانند ش  ، س  و  ف نسبت به صداهاي فركانس پائين مانند آ ، او و ايي به تقويت بيشتري نيازمندند. براي مثال مي توادن صداهاي فركانس پائين را كه كودك بهتر مي فهمد كمتر تقويت نمود و صداهاي فركانس بالا را كه ممكن است كودك به خوبي نشنود ، بيشتر تقويت كرد.

     در سالهاي اخير سمعك ها پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي داشته اند به طوريكه در برخي از آنها ، دستگاه FM و ميكروفون هاي يك سويه تعبيه شده است كه مي توانند سرو صداي محيط را كاهش دهند . سمعك ها جداي از اينكه در چه نوع كم شنوايي بكار مي روند ، در سه دسته اصلي تقسيم مي شوند :

     نوع اول سمعك هاي پشت گوشي هستند كه در پشت لاله گوش قرار مي گيرند و به خوبي براي نوزادان و كودكان قابل استفاده اند. اين سمعك ها از طريق قالب به گوش متصل مي شوند. قالب ها قطعات پلاستيكي نرمي هستند كه در گوش قرار مي گيرند و ضمن حفظ و نگهداري سمعك در گوش ، مجرايي براي انتقال صدا فراهم مي كنند . با بزرگ شدن كودك ، قالب ها نيز نياز به تعويض دارند . يكي از نشانه هاي كوچك شده قالب ها ، شنيدن صداي سوت سمعك است كه به آن فيدبك (باز خورد) صوتي مي گويند .

     دسته دوم سمعك هاي داخل گوشي هستند اين سمعك ها در گوش خارجي يا مجراي گوش قرار مي گيرند و كل اجزاي الكترونيكي آنها درون قالبي كه از گوش كودك تهيه مي شود ، قرار مي گيرد. اين سمعك ها اگرچه از نظر ظاهري از مقبوليت بيشتري برخوردارند اما براي كم شنوايي هاي در حد شديد و عميق قابل استفاده نيستند. ضمن اينكه متناسب با رشد كودك ، لازم است پوسته خارجي با بدنه سمعك مرتبأ تعويض شود. بنابراين استفاده از اين نوع سمعك براي كودكان خردسال توصيه نمي شود.

     سومين نوع را سمعك هاي جيبي تشكيل مي دهند . در اين گونه سمعك ، اجزاي الكترونيكي درون بدنه اي مربع مستطيل شكل قرار دارد و صداي تقويت شده از طريق يك سيم به گوشي (بلندگو) كه درون لاله گوش كودك قرار مي گيرد ، منتقل مي شود. در سمعك هاي جيبي ، فركانس هاي بالا بخوبي تقويت نمي شوند و استفاده از آنها جز در موارد خاصي مانند كم شنوايي هاي در حد عميق يا در كودكان چند معلوليتي توصيه نمي شود.

     در سمعك هايي كه از مدارات آنالوگ يا معمولي استفاده مي شود تنظيم به صورت دستي و يا پيچ گوشتي انجام مي شود ليكن در سمعك هاي قابل برنامه ريزي اين كار بوسيله كامپيوتر انجام مي شود. اين سمعك ها داراي چند حافظه هستند كه مي توان متناسب با محيطي كه كودك در آنها بيشتر حضور دارد ، پاسخ ها با برنامه هاي مناسبي را در سمعك ذخيره كرد. سمعك هاي ديجيتالي هم با كامپيوتر تنظيم مي شوند و به صورت خودكار در محيط هاي مختلف پاسخ هاي مناسب به تغييرات صوتي محيط مي دهند. قيمت سمعك ها به ترتيب از نوع ساده به ديجيتال افزايش قابل ملاحظه اي پيدا مي كند.

     دقت شود كه در افراد مبتلا به كم شنوايي دوطرفه به ويژه كودكان ، استفاده از دو گوشي از سمعك (يعني يك سمعك جداگانه براي هر گوش) توصيه مي شود . مطالعات نشان داده اند كه در صورت استفاده يكطرفه توانايي تشخيص و درك گفتار بدون سمعك كاهش مي يابد. ضمن اينكه نشان دادن مهارتهاي ظريف شنوايي مستلزم استفاده از تقويت دو گوشي است .

  در قسمت دهم در مورد كاشت حلزوني سخن خواهيم گفت .                  

   قسمت دهم

   

 

        بازگشت به صفه اصلی