انتصاب به عنوان رئیس مرکز تحقیقات توانبخشی

بعد از یک هفته ای که از شروع مجدد فعالیت دانشگاه می گذرد، به تدریج احکام جدیدی برای مسئولان قسمت های مختلف دانشگاه صادر می شود. در صفحه اول سایت دانشگاه که با همان شکل قبل از ادغام راه اندازی